دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی درس هماتولوژی 1

در این درس، دانشجو با شکل گیری و تمایز سلول های خونی، تغییرات مرفولوژیک بیماری های خونی، هموستاز و بیماری های ارثی و اکتسابی سیستم خونی آشنا می شود

فایل اسلاید های جلسات

سیستم خون سازی

جلسه اول قسمت اول

تولید رده اریتروئیدی

جلسه اول قسمت دوم

و ایندکس های گلبول قرمز CBC

جلسه دوم قسمت اول

ناهنجاری های مرفولوژی درگلبول های قرمز

جلسه دوم قسمت دوم

تولید رده لکوسیتی

جلسه سوم قسمت اول

تولید رده پلاکتی

جلسه سوم قسمت دوم

بیوسنتز هم

جلسه چهارم

کم خونی فقر آهن

جلسه پنجم قسمت اول

کم خونی سیدروبلاستیک

جلسه پنجم قسمت دوم

(Iron overload) هماکروماتوز

جلسه ششم قسمت اول

کم خونی مگالوبلاستیک 1

جلسه ششم قسمت دوم

کم خونی مگالوبلاستیک 2

جلسه هفتم

کم خونی اپلاستیک

جلسه هشتم

تالاسمی یک

جلسه نهم قسمت اول

تالاسمی دو

جلسه نهم قسمت دوم

کم خونی داسی شکل

جلسه دهم

هموگلوبینوپاتی ها

جلسه یازدهم

هموگلوبینوری حمله ای شبانه

جلسه دوازدهم

کم خونی های همولیتیک ناشی از اختلالات غشای گلبول قرمز

جلسه سیزدهم

کم خونی های همولیتیک ایمیون و غیر ایمیون

جلسه چهاردهم

کم خونی های همولیتیک ناشی از اختلالات آنزیمی گلبول های قرمز

جلسه پانزدهم

ناهنجاری های مرفولوژی گلبول های سفید

جلسه شانزدهم

دانشجویان رشته اتاق عمل درس هماتولوژی

در این درس، دانشجو با ساختار فیزیولوژی خون و اصول انتقال خون آشنا می شود و خود را برای کاربرد خون در اتاق عمل و کنترل واکنش های ناشی از انتقال خون آماده می‌کند

فایل اسلاید های جلسات

سیستم خون سازی

جلسه اول

تمایز سلول های خونی و ایندکس های خونی

جلسه دوم

کم خونی 1

جلسه سوم قسمت اول

کم خونی 2

جلسه سوم قسمت دوم

کم خونی 3

جلسه چهارم قسمت اول

کم خونی 4

جلسه چهارم قسمت دوم

اختلالات گلبول های سفید

جلسه پنجم

سیستم انعقاد خون 1

جلسه ششم

سیستم انعقاد خون 2

جلسه هفتم

اهدای خون و معیارهای انتخاب اهدا کننده

جلسه هشتم

Rh و ABO گروه های خونی

جلسه نهم

سایر گروه های خونی

جلسه دهم

فرآورده های خونی

جلسه یازدهم

آزمایشات قبل از تزریق خون

جلسه دوازدهم

واکنش های نامطلوب تزریق خون

جلسه سیزدهم